Privacy

Wij vinden een correcte en veilige verwerking van jouw persoonsgegevens heel belangrijk. We volgen hiervoor de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd).

In deze privacyverklaring leggen we je graag uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan en waarvoor deze gebruikt worden.

De verantwoordelijke(n) voor dit project zijn:

 • Het Facilitair Bedrijf
  Het Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering van de actualisatie van de inhoud van de MVOO-criteria en deze website.
  Rechtsvorm: Intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid
  KBO-nummer: 0316.380.841
  Adres maatschappelijke zetel: Havenlaan 88, 1000 Brussel

 • Departement Omgeving
  Departement Omgeving is verantwoordelijk voor de uitvoering van de actualisatie van de inhoud van de MVOO-criteria en deze website.
  Rechtsvorm: Departement
  KBO-nummer: 0316.380.841
  Adres maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

In deze privacyverklaring gebruiken wij het persoonlijk voornaamwoord ‘wij’ om te verwijzen naar het gezamenlijk optreden van Het Facilitair Bedrijf en het Departement Omgeving.


Wat zijn persoonsgegevens?

Alle informatie die wij over jou als persoon hebben zijn persoonsgegevens. Soms laten persoonsgegevens toe je rechtstreeks te identificeren zoals bijvoorbeeld jouw naam of rijksregisternummer. In andere gevallen kan een combinatie van gegevens (bijvoorbeeld leeftijd, beroep en adres) ervoor zorgen dat je onrechtstreeks identificeerbaar bent.

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt. ‘Verwerken’ is een erg breed begrip. Alles wat we met jouw persoonsgegevens doen, zijn verwerkingen: opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken ...


Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

In het kader van de dienstverlening die wij aanbieden en verlenen kunnen wij jouw persoonsgegevens omwille van verschillende doeleinden verwerken.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste verwerkingsactiviteiten binnen de MVOO-criteriatool:

 • Het beantwoorden van inhoudelijke vragen over de inhoud van specifieke MVOO-criteria en over de werking van de MVOO-criteriatool aan de indiener van vragen

 • Het stellen van bijkomende vragen om verduidelijking bij feedback over specifieke MVOO-criteria en over de MVOO-criteriatool aan de persoon die feedback bezorgde

 • Communicatie aan indieners van vragen en aan personen die feedback gaven om de start van de feedbackronde of de publicatie van nieuwe criteria aan te kondigen


Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te verwerken. Hiervoor passen we het informatieclassificatieraamwerk van de Vlaamse overheid toe. Dit raamwerk is richtinggevend om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren en wordt op maat van de MVOO-criteriatool toegepast.


Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We verwerken jouw persoonsgegevens hoofdzakelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In sommige gevallen kan de verwerking of een deel ervan gebeuren buiten de EER. In die gevallen doen we dit steeds in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (hoofdstuk V van de AVG).


Welke rechten heb je bij de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De AVG zorgt ervoor dat je een aantal rechten hebt bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Als je deze wil uitoefenen, kunnen we een bewijs van jouw identiteit vragen om twijfel uit te sluiten, zodat uitgeoefende rechten toegepast worden ten aanzien van de juiste persoon (meestal jezelf) of op de persoonsgegevens van de juiste persoon (meestal van jezelf).

Hieronder vind je een overzicht van jouw rechten.

 • Recht van inzage
  Je hebt altijd het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken.

 • Recht van verbetering
  Indien je merkt dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet correct zijn, kan je deze gegevens door ons laten verbeteren.

 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
  In sommige gevallen heb je het recht om jouw persoonsgegevens door ons te laten vernietigen of wissen. Hou er wel rekening mee dat een wissing ertoe kan leiden dat wij, bij gebrek aan persoonsgegevens, niet langer in staat zijn om aan jouw vraag te voldoen of onze diensten te verlenen.

 • Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om de verwerking te beperken:
  1. als je de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist tijdens een periode die ons toelaat om de juistheid van jouw gegevens na te gaan;
  2. als wij jouw persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken, maar je niet wil dat we jouw persoonsgegevens verwijderen;
  3. als we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar je die wel nog nodig hebt voor een gerechtelijke procedure;
  4. als je bezwaar maakt tegen de verwerking in het kader van een taak van algemeen belang, gerechtvaardigd belang of profilering. Wanneer onze belangen echter zwaarder doorwegen dan jouw rechten en vrijheden, dan zijn we niet verplicht om de verwerking te beperken.

 • Recht op gegevensoverdracht
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en aan een ander over te dragen of, indien dit technisch mogelijk is, over te laten dragen:
  1. als we jouw persoonsgegevens moeten verwerken volgens een overeenkomst die we met jou gesloten hebben of als je ons uitdrukkelijk toestemming verleende; en
  2. de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 • Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden
  De overheid bepaalt soms zuiver op basis van een aantal kenmerken of je in aanmerking komt voor een dienstverlening. Er is een uitzondering op het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming in deze gevallen:
  1. als we jouw persoonsgegevens op die manier moeten verwerken volgens een overeenkomst die we met jou gesloten hebben;
  2. als dat wettelijk is toegelaten en jouw rechten en vrijheden daarbij beschermd worden;
  3. als je ons uitdrukkelijk toestemming verleende.
  In gevallen 1 en 3 moeten bijkomende en passende maatregelen worden genomen, waaronder het recht op menselijke tussenkomst.


Vragen, opmerkingen, klachten of rechten uitoefenen?

Data Protection Officer (DPO)/functionaris voor gegevensbescherming

De DPO, ook wel gekend als functionaris voor gegevensbescherming, is jouw contactpersoon voor vragen, opmerkingen of klachten over:

 • de privacyverklaring;

 • de verwerking van jouw persoonsgegevens;

 • de uitoefening van jouw rechten.

De DPO is bereikbaar via:

Wij doen ons uiterste best om je vragen of opmerkingen over jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te behandelen.


Je hebt steeds de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  Tel.: 02 274 48 00
  E-mail: contact@apd-gba.be

 • Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC)
  Koning Albert II Laan 15 bus 149
  1210 Brussel
  Tel.: 02 553 20 85
  E-mail: contact@toezichtcommissie.be


Algemene privacyverklaring

Meer informatie rond gegevensbescherming van de (verschillende) verwerkingsverantwoordelijke(n) vind je hier:

Privacyverklaring van Het Facilitair Bedrijf

Privacyverklaring van het Departement Omgeving


Wijziging van specifieke privacyverklaring

Deze privacyverklaring van de MVOO-criteriatool kan te allen tijde aangepast worden om te blijven voldoen aan alle toepasselijke regelgeving.

De laatste wijziging gebeurde op 9 april 2024.